Usluge:
1. Prethodni i periodični lrkaraski pregledi na radnim mestima sa povećanim rizikom (u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom).
• Rad na visini, rad u dubini
• Upravljanje sredstvima unutrašnjeg transporta
• Upravljanje zahtevnim sisitemima
• Težak i srednje težak fizički rad
• Rad u nepovonjnim mikroklimatskim uslovima
• Biološke štetnosti
• Noćni rad……
2. Ciljani lekarski pregledi medicine rada
3. Lekarsko uverenje za zaposlenje
4. Lkearsko uverenje za državljanstvo
5. Sistematski lekarski pregledi (na osnovu čl. 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti)
6. Lekarsko uverenje za vozača I grupe (A i B kategorija- amateri)
7. Lekarsko uverenje za vozača II grupe ( A,B,C,D i E kojima je upravljanje motornim vozilom osnovno zanimanje-profesionalaci) na osnovu člana 179. Stav 4 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila
8. Periodični, ciljani lekarski pregledi kod korišćenja opreme za rad sa ekranom (prema članu 6. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom)
9. Ciljani peregled oftalmologa
10. Ocena službe medicine rada –procena zdravstvenih uslova i određivanje periodičnosti lekarskih pregleda na radnim mestim sa povećanim rizikom
11.Obuka iz prve pomoći (na osnovu člana 41. Stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)
12. Pregledi radnika fizičko -tehničkog obezbeđenja sa nošenjem oružja
13.Lekarsu uverenje za upis u srednju školu, fakultet
14.Profesionalna orjentacija i selekcija
15.Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i dr. plovnim objektom
16.Kontrola bolovanja
17. Specijalistički pregledi
18 . rad u inostranstvu