U okviru MEDICINE RADA _________________/zdravstvena ustanova/__________________ obavlja se profesionalna orijentacija koja pruža stručnu pomoć pojedincu u izboru buduće srednje škole, visoke škole ili fakulteta, a na osnovu želja, interesovanja i sposobnosti.

Tim za profesionalnu orijentaciju čine specijalista medicine rada i psiholog kao stalni članovi tima, a po   potrebi uključujemo i druge specijaliste.

Profesionalna orijentacija obuhvata:

  1. Psihološko testiranje – test ličnosti, test opštih i specijalnih sposobnosti, test interesovanja, ispitivanje psihomotornih sposobnosti i test opšte informisanosti. Postoji mogućnost i dodatnog ispitavanja u zavisnosti od željene škole ili fakulteta.
  2. Medicinski pregled – detaljna anamneza sa socio-epidemiološkim podacima, antropometrijsko merenje, izračunavanje BMI, pregled po sistemima, ispitivanje vida, sluha, funksionisanje disanja, rada srca i cirkulaciju, lokomitorni sistem, nervni system i drugo.
  3. Razgovor – po završenom testiranju i pregledima obavlja se razgovor sa kandidatima i roditeljima kandidata u kome se saznaje o željama i interesovanjima kandidata, kao i o postignutim rezultatima testiranja.
  4. Zaključak – Zaključak se donosi timski na osnovu psiho-fizičkih sposobnosti, a u skladu      sa željama i interesovanjima kandidata. Ovakvim pristupom se smanjuje mogućnost pogrešnog izbora i posledica koje takav izbor povlači.

Koje su naše prednosti ?

  • Edukacija kod eminentih stručnjaka za profesionalnu orijentaciju
  • Iskustvo preko 25 godina u ovoj oblasti
  • Jedino kod nas na istom mestu se radi psihološko testiranje i medicinski pregled
  • Po završenoj profesionalnoj orijentaciji, zainteresovanim kandidatima, se može izudati i lekarsko uverenje .

 

Kontakt osoba: dr Dragica Trnavac-Marković

Telefon: 060/373-11-54

E-mejl: drtrnavac@gmail